สื่อรณรงค์

งานรณรงค์ของกลุ่มจะใช้ละครเร่ เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละ โครงการ นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มได้รวบรวมและเชื้อเชิญผู้คนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอย่างเป็นพลังโดยจัดเป็น งานเทศกาลในช่วงปลายปี และนอกจากนี้ทางกลุ่มยังร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อรณรงค์ผลักดันระดับนโยบาย สาธารณะที่สำคัญๆ ด้วยเช่นกัน

พันธกิจ 2
เพื่อรณรงค์สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาธารณะชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อทางเลือก เพื่อนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก หรือการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
ประเภท
1. ละครเร่ Mobile theatre
2. เทศกาลละครและสื่อวัฒนธรรมชุมชน Chiang mai arts festival
3. สื่อรณรงค์อื่นๆ

 

ละครเร่ Mobile theatre

แต่ละปีหรือเมื่อมีโอกาส กลุ่มละครชุมชน “กั๊บไฟ” จะตระเวนแสดงละครเร่และสื่อนิทรรศการเคลื่อน ที่แสดงไปตามที่ต่างๆ หรือจัดแสดงเป็นละครเวที ณ ที่ใดที่หนึ่ง หรือในรูปแบบแสดงก่อนการประชุม , อบรมฯ ฯลฯ วัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสื่อภาคประชาชน หรือเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมในเรื่องราวทางสังคมกับสาธารณชนกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจที่อาจนำ ไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือสร้างทางเลือกใหม่ๆ ร่วมกัน โดยกลุ่มจะนำประสบการณ์จากการทำงาน หรือจากองค์กร ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลจากชุมชนกลุ่มที่ศึกษามาสร้างเป็นผลงาน ความยาวของละครประมาณ 30 นาที—1 ชั่วโมง ภายหลังการแสดงละครจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นหรือทัศนคติต่าง ๆ ระหว่างทีมงานกับผู้ชมละคร โดยมีแนวคิดว่าการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่มิใช่เพียงในสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่อาจ เกิดขึ้นในสลัม ตลาด หมู่บ้านที่ห่างไกล หรือแม้แต่บริเวณข้างถนนก็ได้

ละครเร่ในสถาบันการศึกษา
ละครเร่ในชุมชน
ละครเร่ข้างถนน
ละครเวที
 
   
 

“เทศกาลละคร ศิลปะ และวัฒนธรรม”ACT festival

ด้วยเหตุที่ทางกลุ่มเป็นองค์กรสื่อศิลปะแขนงหนึ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายองค์กร ได้ทำงานและสัมผัสกับ ศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนที่มีความแตกต่างที่มีเสน่ห์อย่างน่าสนใจ และด้วยผลจากการทำงานก่อให้เกิดกลุ่ม ละครเด็กเยาวชนในเครือข่ายละครชุมชนในหลายจังหวัดทางภาคเหนือในประเทศไทยและประเทศลาว เห็นควรที่จะประสานพลังกับกลุ่มศิลปินต่างๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน ในชนบทและกลุ่มสื่อศิลปินอิสระในเมือง ได้รณรงค์หรือเล่าเรื่องราวที่ตนเองประสพผ่าน “สื่อ” ที่จะเป็นสะพานหรือเครื่องมือที่ดีที่จะผสานความรู้สึก ความเข้าใจ และยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์นำ ไปสู่การแก้ไขยุติปัญหาที่เผชิญอย่างสันติวิธี ดังนั้นงาน โครงการเทศกาลละครและสื่อวัฒนธรรมชุมชน จึงได้เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สื่อภาคประชาชน ในการแสดงออกด้วยสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมอย่างสันติ เพื่อลดช่องว่าง ระหว่างเมือง-ชนบท เสริมสร้างพลังอำนาจให้กับศิลปิน และเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันของประชาชน ที่มีความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออก พบปะ เรียนรู้แลกเปลี่ยนในศิลปะการแสดงและศิลปะแขนงต่างๆ ระหว่างศิลปินเด็ก-เยาวชน สื่อพื้นบ้าน ศิลปินอิสระในเมือง

เพื่อสื่อสารรณรงค์เรื่องราวของคนในชุมชนกับสาธารณชนนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมงานทั่วไป

กิจกรรม
เดินขบวนรณรงค์
การแสดงละคร
การแสดงพื้นบ้าน
ดนตรี
การแสดงต่างๆ
ซุ้มนิทรรศการ
กิจกรรมศิลปะ
งานออกร้านขายสินค้า
อาหาร
งานประชุม
อบรมฯระยะสั้น
ฯลฯ

 
   
 

สื่อรณรงค์อื่นๆ Others

นอกจากงานการแสดงละครแล้ว งานรณรงค์ด้วยสื่ออื่นๆ ก็มีความจำเป็นและสำคัญเช่นกัน เพราะสื่อเดียวอาจไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าสื่อหลายๆ สื่อร่วมทำหน้าที่ ย่อมส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่า การที่สามารถผลิตสื่ออื่นๆได้เองจึงเป็นการดีเพราะสามารถขับเคลื่อน อย่างเป็นระบบและมีพลังที่มากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์รณรงค์ด้วยสื่อประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย เหมาะสม สวยงาม เพื่อสนับสนุนและตอบ สนองต่อเป้าหมายให้บรรลุผลอย่างเป็นกระบวนการ

ประเภทสื่อ
Poster , นิทรรศการ , ป้ายโฆษณา , เพลง , เสื้อ , ของที่ระลึก ฯลฯ

 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved