อาสาสมัคร / นักศึกษาฝึกงาน
อาสาสมัครเป็นบุคลากรที่สำคัญของสังคมที่กลุ่มและจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ทางเลือกทางสังคมใหม่ๆ เนื่องจากงานได้ขยายตัวไปมากขึ้นเรื่อยๆ ลำพังเพียงสมาชิกในกลุ่มไม่กี่คนไม่สามารถดำเนินได้ตลอดหรือทั้งหมด ดังนั้นในแต่ละปีหรือเมื่อมีโอกาส กลุ่มจะจัดกระบวนการเพื่อสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่หรือรับสมัครผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอุดมการณ์ พร้อมกับการเปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับกลุ่ม โดยรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

พันธกิจ 2
เพื่อเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะเด็ก-เยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานกับกลุ่ม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ของแต่บุคคลในการร่วมงานต่างๆ ด้วยกัน

ประเภท
1. อาสาสมัคร Volunteer
2. นักศึกษาฝึกงาน Intern student

กิจกรรม (ทั่วไป)
งานเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นอาสาฯและนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอบรมฯหรือเรียนรู้แลกเปลี่ยน (องค์กร/ชุมชน) / งานปฏิบัติการแสดงผลงาน / สรุปและประเมินผล / จัดทำรายงาน

 

อาสาสมัคร

บุคคลที่มีจิตใจที่อาสาต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งของ ลาภ ยศ เงินทอง สิ่งตอบแทน เป็นผู้ที่มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผู้ที่ต้องการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม โดยเชื่อมั่นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแบ่งปันเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามร่วมกันได้ หรืออาจจะเป็นเยาวชนผู้ที่อยู่ในช่วงของการแสวงหาเรียนรู้ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง มีความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถจัดการเวลาเพื่อร่วมงานกับกลุ่มเพื่อนอื่นได้ เป็นต้น ด้วยเหตุที่กลุ่มเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สร้างพื้นที่ไว้สำหรับการเป็นอาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงาน เพื่อขยายอุดมการณ์ที่สร้างสรรค์กับพื้นที่สื่อภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สันติสุข ซึ่งมีประเภทงานอาสาสมัคร ดังนี้
1. อาสาสมัคร ฝึกหัด
คือ บุคคลที่มาสมัครหรือลงทะเบียนและผ่านการปฐมนิเทศหรือการสร้างความเข้าใจร่วมกันจากกลุ่ม เข้าอบรมฯละครชุมชน หรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการต่างๆ จากกลุ่ม ตามระยะเวลาโครงการ สามารถผลิตสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมา ภายใต้การสนับสนุนและข้อปฏิบัติของกลุ่ม และร่วมประชุมตามวาระ และจัดทำสรุปประเมินผลเมื่อจบกระบวนการ

2. อาสาสมัคร ประจำ
คือ บุคคลที่ผ่านจากการเป็นอาสาสมัครฝึกหัด ที่มีความสามารถหรือมีความสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ ฝ่ายในองค์กรที่ตนเองสนใจ มีระยะเวลาในการร่วมงานที่ตกลงร่วมกัน ดูแลและร่วมรับผิดชอบดำเนินงานฝ่าย อยู่ภายใต้เงื่อนไขทิศทางข้อปฏิบัติของกลุ่ม และร่วมประชุมตามวาระและจัดทำสรุปประเมินผลเมื่อจบกระบวนการ

3. อาสาสมัครพิเศษ
คือ เป็นบุคคลที่องค์กรร้องขอจากหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่สมัครเข้า มาร่วมงานกับกลุ่ม หรือกลุ่มร้องขอให้บุคคลนั้นๆ เข้ามาร่วมงาน โดยมีระยะเวลาในการทำงานที่ตกลงร่วมกัน (ระยะไม่เกิน 6 เดือน / หรือตกลงร่วมกันเป็นรายกรณี) ผ่านการปฐมนิเทศหรือการสร้างความเข้าใจร่วมกันจากกลุ่ม ก่อนทำงาน จัดทำแผนการทำงาน ดูแลและร่วมรับผิดชอบดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม อยู่ภายใต้เงื่อนไขทิศทางข้อปฏิบัติ ของกลุ่ม และร่วมประชุมตามวาระและจัดทำสรุปประเมินผลเมื่อจบกระบวนการ

4. อาสาสมัคร ชุมชน
คือ บุคคลใดๆ ที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนอยู่แล้วที่เคยผ่านกระบวนการจากกลุ่มมาก่อน มีความสนใจหรือมีความสามารถ เฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานกับกลุ่ม มีระยะเวลาในการร่วมงานที่ตกลงร่วมกันจัดทำแผนการทำงาน ดูแลและร่วมรับผิดชอบ ดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม อยู่ภายใต้เงื่อนไขทิศทางข้อปฏิบัติของกลุ่ม และร่วมประชุมตามวาระและจัดทำสรุปประเมินผล เมื่อจบกระบวนการ
 
   
 

นักศึกษาฝึกงาน

 

คือ นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่สมัครขอเข้ามาฝึกงานกับกลุ่ม โดยมีระยะเวลาที่ตกลงระหว่างสถาบัน (ระยะไม่เกิน 3 เดือน)ผ่านการปฐมนิเทศหรือการสร้างความเข้าใจร่วมกันจากกลุ่มก่อนทำงาน ร่วมฝึกฝนกระบวนการทำงาน และร่วมรับผิดชอบการทำงานฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย อยู่ภายใต้เงื่อนไขทิศทางข้อปฏิบัติของกลุ่ม สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่มร่วมประชุมตามวาระและจัดทำสรุปประเมินผลเมื่อจบการฝึก

 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved